Privacy

Bedankt voor het lezen van ons privacy beleid.
Deze privacyverklaring legt uit welke informatie Blokfluitdagen verzamelt en hoe ze deze gegevens gebruikt.

Korte versie:

 • Wij verzamelen enkel gegevens die relevant zijn voor de organisatie van onze activiteiten en om jou hierover te informeren .
 • Jouw gegevens worden niet gedeeld met derden, zeker niet voor commerciĆ«le doeleinden.
 • Enkel de organisatoren hebben toegang tot jouw gegevens.
 • Jouw gegevens kunnen op verzoek verbeterd of verwijderd worden.

Lange versie:

1. Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

De persoonlijke gegevens die we verzamelen zijn relevant, niet overbodig en gerelateerd aan de doeleinden waar wij ze voor verzamelen.
Zo verzamelen wij volgende gegevens:

 • Identificatiegegevens: naam, voornaam, woonplaats, mailadres, leeftijd, telefoonnummer in geval van nood
 • Instrumentkennis en niveau 
 • Voedingsvoorkeur bij maaltijden tijdens onze activiteiten
 • Gewenste hotel reservatie via Blokfluitdagen
 • Beeldopnamen op tijdens onze activiteiten
 • Bankrekeningnummer

2. Waarom verzamelen wij persoonsgegevens en hoe gebruiken we die?

Wij verzamelen en verwerken uitsluitend persoonlijke gegevens voor specifieke en rechtmatige doeleinden. Zo verwerken wij persoonlijke gegevens om de organisatie van activiteiten te realiseren en eigen activiteiten te promoten.
Wij kunnen uw mailadres gebruiken voor het versturen van nieuwsbrieven en infomails, doch enkel en alleen indien u hiertoe uw expliciete, voorafgaande toestemming heeft gegeven.
We begrijpen u geen inbox vol ongewenste e-mails wil. Daarom zullen wij u alleen e-mailen in het licht van bovenvermelde doelstellingen.

U bent nooit verplicht om uw persoonsgegevens aan ons mee te delen, maar u begrijpt dat bepaalde dienstverleningen onmogelijk worden indien wij u persoonsgegevens niet mogen verwerken.

3. Vertrouwelijkheid en beveiliging

Blokfluitdagen doet er alles aan om uw gegevens zo veilig mogelijk te verwerken en doet uitsluitend een beroep op dienstverleners die afdoende garanties bieden met betrekking tot het toepassen van passende technische maatregelen opdat de verwerking voldoet aan de geldende regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.
Uw persoonsgegevens zullen niet verkocht, noch verhuurd, verdeeld of anderszins commercieel ter beschikking gesteld worden aan derden.

Blokfluitdagen zorgt er voor dat haar medewerkers enkel toegang hebben tot de persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is voor het leveren van de dienst en dat geen onbevoegden kennis kunnen nemen van uw persoonsgegevens.
Bevoegd om kennis te nemen van uw persoonsgegevens zijn bestuursleden van blokfluitdagen en door hen aangeduide directe medewerkers.

De persoonsgegevens worden extern enkel overgemaakt aan hiertoe bevoegde personen in het licht van bovenvermelde doelstellingen, met name eventuele hotelreserveringen.

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat wij uw persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moeten onthullen. 

Bij gehele ontbinding van Blokfluitdagen zal uw toestemming gevraagd worden uw gegevens aan nieuwe entiteiten of derden geheel of gedeeltelijke worden over te dragen.

4. Duur van de verwerking

Blokfluitdagen zal uw persoonlijke gegevens niet langer bewaren dan redelijkerwijs noodzakelijk voor de doeleinden zoals genoemd in deze privacyverklaring en met een maximumtermijn van 10 jaar na het einde van de activiteit waarvoor u uw gegevens registreerde.
Uw persoonsgegevens worden in ieder geval bijgehouden conform de specifieke wetgeving, alsook verjaringstermijnen die ons verplichten uw persoonsgegevens langer bij te houden, bv. om ons te verdedigen tegen een vordering in rechte.

5. Uw rechten

Onderstaande rechten kunnen door u worden uitgeoefend:

Recht van toegang en rectificatie: U heeft het recht gratis toegang te verkrijgen tot uw persoonlijke gegevens en eventuele foutieve gegevens te rectificeren.
Recht van verwijdering en beperking: U heeft het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen. 
Recht van bezwaar: U heeft het recht om u te verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens. Hiervoor dient u wel ernstige en legitieme redenen op te geven.
Recht van overdraagbaarheid: U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen. Tevens beschikt u over het recht om deze gegevens aan andere verantwoordelijken voor de verwerking te doen overdragen.

6. Wie contacteren in geval van vragen?

Deelnemers kunnen iedere vraag met betrekking tot deze privacyverklaring of verzoek tot uitoefening van hun rechten richten aan info@blokfluitdagen.be.
Blokfluitdagen zal de aanvrager zo spoedig mogelijk in kennis stellen van het gevolg dat wordt gegeven aan het verzoek: 

 • Inwilliging van het verzoek
 • Onmogelijkheid om binnen een maand het gevolg van het verzoek aan de aanvrager kenbaar te maken wegens de complexiteit van het verzoek.
 • Weigering van het verzoek
 • De noodzaak tot bijkomende informatie bij twijfel omtrent de identiteit van de aanvrager.

De verzoeken worden in principe kosteloos door Blokfluitdagen ingewilligd tenzij het verzoek ongegrond of buitensporig is.  In dat geval mag een redelijke administratieve vergoeding aangerekend worden of het verzoek geweigerd.